MAKEAWISH

Moje konto
Wyszukaj
zamknij

 

Regulamin sklepu internetowego Make a Wish

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Make a Wish oraz warunki wykonywania umowy sprzedaży, prawa i obowiązki stron oraz zasady postepowania reklamacyjnego.
2. Wymienione poniżej terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.awish.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Sprzedawca – MAST Małgorzata Staniszewska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 966 154 56 52, REGON 365293315.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie  zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności.
Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Konto – indywidualny panel administracyjny Klienta, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym.

3. Sklep internetowy Make a Wish dostępny pod adresem internetowym: www.awish.pl prowadzony jest przez firmę MAST Małgorzata Staniszewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze pod numerem NIP 966 154 56 52, REGON 365293315
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: MAST Małgorzata Staniszewska, ul. Świętojańska 19/27, 15-277 Białystok

b) telefonicznie pod numerem: +48 605 906 920 - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 17.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą dostawcy usług z którego korzysta Klient)

c) wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@awish.pl

5. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu informacje oraz ceny odnoszące się do Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Wszystkie Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji oferty Sklepu poprzez dodawanie i usuwanie Towarów w dowolnym zakresie i czasie oraz wprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych. Dodatkowo Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach Sklepu. Powyższe zmiany nie mogą dotyczyć Towarów objętych Zamówieniem przyjętym do realizacji.
8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych innych podmiotów.
9. Klienta obowiązuje zakaz zamieszczanie na stronach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
10. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, logotypy, zdjęcia Towarów zamieszczone na stronach Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Pobieranie, rozpowszechnianie i wykorzystanie materiałów udostępnianych w Sklepie internetowym w jakiejkolwiek formie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko osobom dopuszczającym się tego procederu.
11. Korzystanie ze Sklepu internetowego w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: (1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; (2) posiadanie przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (3) dostępu do poczty elektronicznej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

 

§ 2 Składanie zamówień

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia (z wyjątkiem zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Rozpatrywanie Zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub święta następować będzie w pierwszym dniu roboczym po dniu jego złożenia.
4. Składnie Zamówień przez Klienta w Sklepie internetowym na Towary prezentowane na jego stronach możliwe jest za pośrednictwem Konta albo za pomocą Formularza Zamówienia umożliwiającego realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
5. Poprzez naciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru prezentowanego na stronach Sklepu internetowego zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar i kolor jeśli Towar jest oferowany w różnych wariantach. Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu kompletowania Zamówienia dostępna jest na stronach Sklepu, w zakładce: „jak kupować”.
6. Elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych (imienia i nazwiska, dokładnego adresu, na który ma być wysłany towar, numeru telefonu i adresu e-mail) oraz wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Podanie przez Klienta jego danych osobowych, zaznaczonych w Formularzu Zamówienia jako obligatoryjne, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu złożenia Zamówienia.
7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku: „zamawiam i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian w zakresie wyboru Towarów oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami, wyświetlanymi na stronach Sklepu. 
8. Klient dokonuje złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
9. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej, wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Klient może, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, dokonać zmiany w Zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki.
11. W przypadku niedostępności Towaru w magazynie lub niemożliwości zrealizowania Zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
12. W sytuacji anulowania przez Klienta Zamówienia lub w przypadku gdy przyjęcie Zamówienia nie zostanie przez Sklep potwierdzone, dokonana przez Klienta wpłata z tytułu złożonego Zamówienia zostanie w całości zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep odpowiedniej dyspozycji Klienta.

 

§ 3 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Rejestracja Konta w Sklepie Make a Wish jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Klient może założyć Konto w Sklepie internetowym poprzez kliknięcie na zakładkę „moje konto” a następnie wciśnięcie przycisku „rejestracja”.
3. Założenie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji: podania adresu email imienia, nazwiska i danych kontaktowych Klienta oraz ustanowienia hasła do Konta.
4. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta w Sklepie. Umowa o świadczeniu usługi Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wspomnianej wyżej wiadomości.
5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez wpisanie loginu i hasła podanych w Formularzu Rejestracji.
6. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu.
8. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczeniu usługi Konta z ważnych przyczyn do których należą:

a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy obowiązującego prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich oraz dobre obyczaje,

c) powodowanie przez Klienta zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego,

d) umieszczanie przez Klienta na stronach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

9. Wypowiedzenie przez Sprzedawcę umowy o świadczeniu usługi Konta następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej Klienta stosownego oświadczenia.
10. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Konta oraz inne reklamacje dotyczące działania Sklepu ( z wyłączeniem reklamacji Towaru, której szczegółowa procedura została opisana w  § 8) Klient może składać poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: ul. Świętojańska 19/27, 15-277 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@awish.pl
11. Zaleca się, aby w opisie reklamacji podano imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zgłaszającego, informację dotyczącą przedmiotu reklamacji, w szczególności zwięzły opis zaistniałej nieprawidłowości i datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta jak również preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wspomniane wyżej zalecenia stanowią jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać aby złożyć skuteczne zgłoszenie reklamacji.
12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania jej zgłoszenia

 

§ 4 Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2.  Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość zależy od wybranej formy dostawy oraz płatności.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu zamówienia, w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

§ 5 Formy płatności

1. Klient dokonuje wyboru jednego ze sposobów płatności za Zamówienie:

a) płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową - dokonywana jest przy składaniu Zamówienia i następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24. W przypadku nieotrzymania płatności przez Sprzedawcę lub podmiot pośredniczący w transakcji (serwisu Przelewy24) zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone i nie zostanie zrealizowane.

b) płatnośćprzelewem tradycyjnym bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 12 1950 0001 2006 6717 1458 0001. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

c) płatność za pobraniem – następuje do rąk kuriera przy doręczeniu towaru.

 

§ 6 Dostawa towaru i czas realizacji zamówienia

1. Dostawy Towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany    telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
3. Zamówienia realizowane są dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 17.00.
4. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje:

a) w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze – w chwili wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

b) w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą – po wpłynięciu 100% należności za Zamówienie na konto Sklepu lub podmiotu pośredniczącego w transakcji.

5. Wysłanie Zamówienia do Klienta następuje w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
6. Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Paczkomatów Inpost. Koszty dostawy oraz przewidywany czas dostawy dostępny jest na stronach Sklepu w zakładce: „koszty dostawy”.
7. Do każdego Zamówienia dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT, wystawiana zgodnie z danymi przekazanymi przez Klienta podczas składania Zamówienia.
8. Zamówiony Towar zostaje należycie zabezpieczony, spakowany oraz, jeśli wymagają tego właściwości Towaru, oznaczony naklejkami ostrzegawczymi i przekazany do wysłania.  Zalecamy Klientowi zwrócenie należytej uwagi na stan odbieranej przesyłki i sprawdzenie jej zawartości w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków w przesyłce, spisanie protokołu szkody i jak najszybsze skontaktowanie się ze Sklepem. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyśpieszy dochodzenie roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego, w przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.
9. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: ul. Świętojańska 19/27, 15-277 Białystok lub mailem na adres: sklep@awish.pl.
2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub złożyć oświadczenie w jakikolwiek inny, zgodny z przepisami prawa sposób.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument powinien zwrócić Sprzedawcy Towar, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wspomnianego oświadczenia. Towar należy odesłać na adres: ul. Świętojańska 19/27, 15-277 Białystok.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionego Towaru, wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia.

 

§ 8 Reklamacja towaru

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: ul. Świętojańska 19/27, 15-277 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@awish.pl
4. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji zawierało imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email (jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedz na reklamacje za pomocą poczty elektronicznej), rodzaj nabytego towaru, zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru, jak również preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu towaru (może to być np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk z karty płatniczej lub jakikolwiek inny, dopuszczony przez prawo dowód).
5. Przykładowy formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Wspomniany formularz stanowi jedynie przykład, z którego Konsument nie musi korzystać aby złożyć skuteczne zgłoszenie reklamacji.
6. Konsument realizujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany, na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na adres: ul. Świętojańska 19/27, 15-277 Białystok.
7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji.
8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany Konsumentowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedawcą a Konsumentem.

b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

3. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania Zamówienia jest MAST Małgorzata Staniszewska z siedzibą w Białymstoku (15-213) przy ul. Mickiewicza 15.
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na Formularzu Rejestracji Konta lub w procesie składania Zamówienia.
4. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji Umowy Sprzedaży mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów lub, jeśli zapłata za zamówiony towar dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznych, dane są przekazywane także podmiotowi pośredniczącemu w rozliczeniu transakcji.
5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych oznacza, że podany przez niego adres poczty elektronicznej dodawany jest do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres email Sprzedawcy.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia.
7. Sklep Make a Wish wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Klienta podczas przeglądania stron Sklepu internetowego. Pliki cookies zbierają i przechowują informacje dotyczące sposobu korzystania ze Sklepu przez użytkownika w celu zapewnienia mu optymalizacji i wygody użytkowania stron w przyszłości oraz dla celów statystycznych Sklepu.
8. Klient sam decyduje o tym które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane poprzez ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu (np. komputerze, telefonie) wykorzystywanym do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na umieszczanie na jego urządzeniu plików cookies, może ograniczyć lub zablokować ich zapisywanie poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Niestety może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu lub ograniczenie dostępu do niektórych treści w nim zawartych.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia lub ograniczenia praw Klienta i nie może być w ten sposób interpretowane ponieważ w przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu, w zakładce Regulamin   pod adresem: www.awish.pl/cms/regulamin, w formie umożliwiającej zapisanie i sporządzenie wydruku jego treści.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2017r.

Wykorzystujemy pliki cookies aby ułatwić Ci korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij